MT67ML-PN-DO16P-0.5A
MT67ML-PN-DO16P-0.5A
MT67ML-PN-DO16P-0.5A
MT67ML-PN-DO16P-0.5A
MT67ML-PN-DO16P-0.5A
MT67ML-PN-DO16P-0.5A
+
  • MT67ML-PN-DO16P-0.5A
  • MT67ML-PN-DO16P-0.5A
  • MT67ML-PN-DO16P-0.5A
  • MT67ML-PN-DO16P-0.5A
  • MT67ML-PN-DO16P-0.5A
  • MT67ML-PN-DO16P-0.5A

MT67ML-PN-DO16P-0.5A


订购信息
通讯协议 ProfiNet
型号 MT67ML-PN-DO16P-0.5A
订货编码 40000292
产品描述 16通道输出,PNP
IP67
独立模块
I/O连接方式 M12, 5pin孔座,A编码

基础参数 外壳材质 铝合金
外壳颜色 金属银色原色
防护等级 IP67
外形尺寸 205mm × 60mm ×34.4mm
重量 515g
操作温度 ‘-25℃...70℃
保存/运输温度 ’-40℃...85℃
操作湿度 5%...95%
保存/运输湿度 5%...95%
I/O口紧固扭矩 M12:0.5Nm
应用环境 符合EN-61131
振动测试 符合IEC60068-2
冲击测试 符合IEC60068-27
自由跌落测试 符合IEC60068-32
  电磁兼容性(EMC) 符合IEC61000-4-2,-3,-4
  认证 CE,RoHS
  安装孔规格 Φ4.5mm × 1 ;Φ5.5mm × 1
     
数字量
输入
参数
输入通道数 16
输出电压 18...30 VDC
通道输出电流 0.5A/ch
输出诊断类型 点诊断
同步因数 1
开关频率 250 Hz
负载类型 阻性,感性,灯性
   
   
     
模块指示灯 PWR 绿色:模块电源正常
红色:模块电源反接
I/O 绿色:通道信号正常
红色:端口供电短路
LINK 绿色:链接正常
黄闪:链接正常,数据通讯正常
熄灭:未建立链接
BF 红色:内部错误
红闪:设备名/
 IP地址/
 模块组状态错误
SF 红色:模块故障

Accessories Instruction

  • 8.9MB

  • 4.5MB

  • 10.0MB

  • 90.0KB

Related Accessories